Регистрация

Данни за регистрацията

Резервация номер

Дата на настаняване

Дата на освобождаване
Уеб сайтът на Микадо е регистриран онлайн търговец в НАПДанните на лицата отсядащи в места за настаняване се подават към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.